INFORMAČNÍ MEMORANDUM SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(v 01.1.2020)

Vážení zákazníci, obchodní partneři a veřejnost,

v tomto dokumentu si Vás dovolujeme informovat o tom, jak naše společnost Saba ClickPark s.r.o. zpracovává osobní údaje. Vážíme si toho, že s námi své osobní údaje sdílíte a jsme odhodláni je v maximální možné míře minimalizovat jejich nutný rozsah, chránit a kontrolovat přístup k nim, vymazat je, když již nejsou aktuální a potřebné.

Vzhledem k nové legislativě Evropské unie, bylo toto informační memorandum připraveno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

V tomto memorandu se vám snažíme informace podat co nejpřehledněji, proto jsme zvolili formu otázek a odpovědí, které bychom vám na ně poskytli. Informace se dozvíte v následujícím pořadí:

Toto informační memorandum předkládá základní informace, které jsme jako správce osobních údajů povinni poskytnout. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů, se nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese gdpr@clickpark.cz nebo na telefonu +420 224 311 763. Ve všech případech nás lze kontaktovat na naší doručovací adrese Saba ClickPark s.r.o., Malešická 49, 130 00 Praha 3

1. Jaké jsou všeobecné principy pro zpracování osobních údajů?

Abychom zajistili, že budou vaše osobní údaje zpracovány správně a s vhodnou úrovní ochrany údajů, přijali jsme následující principy zpracování:

2. Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost Saba ClickPark s.r.o. se sídlem Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3, IČ: 28968506, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze spisová značka C156630.

3. K jakému účelu osobní údaje potřebujeme? Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?

Správce provádí mnoho činností, o kterých by vás rád informoval. Zpracování, které správce provádí se různí v závislosti na vztahu, v jakém s námi jste. Zpracováváme vaše údaje pouze pro legitimní účely a všeobecně bude vaše osobní údaje zpracovávat pouze tehdy, jedná-li se o jedno či více následujících kritérií:

Pokud jste kandidátem, který by se rád stal součástí našeho týmu, pak zpracováváme vaše údaje za účelem a na základě našich oprávněných zájmů, či oprávněných zájmů třetích stran (čl. 6 odst. 1 písm. f) využíváme vaše osobní údaje k náboru a zajištění výběrového řízení na poptávanou pracovní pozici.

Pokud jste naším zákazníkem, dodavatelem či partnerem, pak zpracováváme vaše osobní údaje za účelem a na základě na základě smluvní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) využíváme vaše osobní údaje k zajištění funkčnosti obchodního vztahu.

Pokud jste návštěvníkem areálu či uživatelé služeb parkoviště, pak zpracováváme vaše údaje za účelem a na základě našich oprávněných zájmů, či oprávněných zájmů třetích stran (čl. 6 odst. 1 písm. f) využíváme vaše osobní údaje k řízení ochrany majetku a osob v areálu společnosti, kde pořizujeme kamerové záznamy vaší osoby v souvislosti s Vaším pohybem po areálu společnosti.

Pokud jste návštěvníkem našich internetových stránek, pak zpracováváme Vaše údaje za účelem a na základě našich oprávněných zájmů, či oprávněných zájmů třetích stran (čl. 6 odst. 1 písm. f) využíváme Vaše osobní údaje ke zpracování webových objednávek či poptávek a na základě smluvní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) využíváme Vaše osobní údaje ke zprostředkování prodeje agentem (zástupcem) společnosti.

Poskytování osobních údajů správci je obecně zákonný a smluvní požadavek. Ohledně poskytování osobních údajů pro marketingové účely, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonné povinnosti správce, je od vás vyžadován souhlas. Pokud správci neudělíte souhlas ke zpracování osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že by vám správce v důsledku toho odmítl poskytnout svůj výrobek či službu na základě smlouvy.

Souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) se zpracováním osobních údajů využíváme pro níže uvedené účely zpracování, a to jen když nám svůj souhlas udělíte:

Nezapomeňte, že tento souhlas můžete vzít kdykoliv zpět a my smažeme osobní údaje, které o vás máme a existuje zde možnost pro jejich smazání. Nejsme však schopni smazat některé údaje, pro které nám udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to zejména pokud dáte svolení s jejich použitím v PR článcích, videích, která vznikla za účelem marketingu a propagace společnosti, novinkách s vašimi referencemi, které zasíláme klientům emailem, pokud o to mají zájem atd.

4. Jak byly osobní údaje získány?

Osobní údaje správce získal přímo od vás, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace nebo z uzavřených smluv. Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, například z obchodního rejstříku, registru dlužníků, profesních registrů, nebo například Katastru nemovitostí. Dále správce mohl získat osobní údaje od třetích stran, které jsou oprávněny k přístupu a zpracovávání vašich osobních údajů a se kterými spolupracuje a dále z informací ze sociálních sítí a internetu, které jste tam vy sám/sama umístil/a.

5. Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?

K zajištění vaší spokojenosti z řádného plnění závazku, k zajištění plnění zákonných povinností, k zajištění personalizované nabídky zboží a služeb správce a k dalším výše vyjmenovaným účelům zpracováváme, jakožto správce osobních údajů, následující kategorie osobních údajů:

6. Zda budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?

Abychom mohli plnit naše závazky vůči vám, pak musíme pro některá zpracování využívat zpracovatelů osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme předávat zpracovatelům, zpřístupnit třetím stranám nebo poskytnout příjemcům, jenž nás o ně požádají a mají zákonné důvody, abychom jim vaše údaje předali. Osobní údaje tak musíme v rámci zákonných mezí poskytnout také orgánům státní správy, například správci daně, soudům, orgánům činným v trestním řízení nebo orgánům dohledu nad kapitálovým trhem.

7. Zda budeme osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizace?

Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářských prostor, ani do žádné mezinárodní organizace. Pokud by taková situace nastala, pak si od vás vždy vyžádáme souhlas s předáním osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodních organizací.

8. Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?

Osobní údaje neukládáme na delší dobu, než je zákonně povoleno a nutné pro související účely zpracování. Doba uložení závisí na typu osobních údajů, účelem a příslušném právu, a tudíž jsou odlišné. Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

9. Jsou osobní údaje zabezpečeny?

Pro zabezpečení vašich osobních údajů jsme realizovali vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili úroveň zabezpečení, která odpovídá rizikům představovaným zpracováním a povahou chráněných osobních údajů, přičemž bereme v úvahu současný stav techniky a náklady na realizaci daných opatření. Přístup k osobním údajům je omezen pouze na oprávněné příjemce, kteří tyto údaje potřebují znát.

Po zhodnocení rizika jsme podnikli bezpečnostní opatření pro ochranu osobních údajů proti nahodilému nebo nezákonnému zničení nebo nahodilé ztrátě, pozměnění, neoprávněnému odhalení nebo přístupu, zvláště když zpracování zahrnuje přenesení osobních údajů přes síť, a proti všem jiným nezákonným formám zpracování.

V některých případech můžeme zpracovávat osobní údaje jako zpracovatelé osobních údajů. Tyto osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze podle pokynů správce a nepoužíváme je, ani nepředáváme dále k vlastním účelům. Osobní údaje sdělujeme nebo přenášíme pouze dle pokynů správce nebo za účelem výkonu svěřených činností.

10. Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je můžete uplatnit?

Správce dělá vše pro to, aby zpracování vašich údajů probíhalo řádně a především bezpečně. Osobní údaje, ke kterým správce získá přístup, jsou pod nepřetržitou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Správce disponuje moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Vám jsou garantována práva popsána v tomto článku, která můžete u správce uplatnit.

11. Jak můžete svá práva uplatnit?

Jednotlivá práva můžete uplatnit formou písemné žádosti zaslané na naší korespondenční adresu Saba ClickPark s.r.o., Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3 s úředně ověřeným podpisem, datovou schránkou nebo osobně, pokud se dostavíte na kteroukoliv z našich poboček, kde ověříme vaši totožnost. Ověření totožnosti musíme provést, abychom nenarušili soukromí jiné fyzické osoby při krocích vedoucích k uplatnění vašich práv.

Veškerá sdělení a vyjádření k vámi uplatněným právům poskytuje správce bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si správce vyhrazuje právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních vám správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás bude správce informovat nejpozději do 30 dní od obdržení žádosti.

Právo na informace o zpracování vašich osobních údajů

Pokud správce hodlá dále vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace. Informace vám poskytované v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v tomto memorandu, to vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu.

1. Právo na přístup k osobním údajům

Jste oprávněn/a od správce požadovat informaci, zda jsou vaše osobní údaje jsou zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

2. Právo na opravu

Pokud došlo na vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od správce požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

3. Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abych správce vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

4. Právo na omezení zpracování

Správce zpracovává vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

5. Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, aby správce poskytl vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předá správce Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

6. Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

7. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky www.uoou.cz.

8. Právo odvolat souhlas

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to buď vyplněním formuláře/odškrtnutím políčka/zasláním odvolání na adresu sídla správce nebo pomocí linku v e-mailové komunikaci v závislosti na skutečnosti, jak byl tento souhlas získán.

12. Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?

Osobní údaje nejsou automaticky vyhodnocovány ani jinak zpracovávány, a nemůžou být využívány k profilaci nebo automatickému rozhodování v oblasti marketingových nebo jiných aktivit správce.

13. Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi vámi a Saba ClickPark s.r.o. se sídlem Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3, IČ: 28968506, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka C156630 jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

Znění tohoto Informačního memoranda můžeme a budeme pravidelně doplňovat. O každé takové změně vás předem informujeme e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

Toto Veřejné oznámení o ochraně osobních údajů nabývá účinnosti 1. 7. 2018 a bylo naposledy aktualizováno dne 20. 8. 2020

Zpět