Podmínky použití aplikaci ClickPark

(v 05.1.2020)

Všeobecné obchodní podmínky a licenční smlouva - ClickPark
(dále jen “VOP”)

TYTO VOP SI POZORNĚ PŘEČTĚTE DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE APLIKACI CLICKPARK POUŽÍVAT NEBO K NÍ ZÍSKÁTE PŘÍSTUP.
KDO S VOP NESOUHLASÍ, NESMÍ APLIKACI CLICKPARK POUŽÍVAT A NESMÍ K NÍ MÍT PŘÍSTUP.

Článek I.

Úvodní ustanovení

 1. VOP upravuje právní vztahy mezi společností Saba ClickPark s.r.o. sídlem Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 28968506, DIČ: CZ28968506, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 156630 (dále jen “Provozovatel”) a tím, kdo použije aplikaci ClickPark na stránce clickpark.cz nebo clickpark.sk nebo prostřednictvím aplikace ClickPark.
 2. Aplikace ClickPark umožňuje provádět platby za některé služby nabízené některými partnery Provozovatele, kterými je především krátkodobé poskytnutí parkovacího místa k parkování (dále jen “Služby”).
 3. Pro účely VOP se za obchodního partnera Provozovatele považuje každý subjekt, za jehož Služby je možné zaplatit přes aplikaci ClickPark (dále jen “Poskytovatel služby”).
 4. Každý, kdo má zájem využít platby pomocí aplikace ClickPark, je povinen se registrovat na stránce clickpark.cz nebo clickpark.sk nebo prostřednictvím aplikace ClickPark a vytvořit si zde svůj účet.
 5. Ten, kdo řádně provede registraci a vytvoří si tak svůj účet (dále jen “Registrace”) je dále označován jako “Registrovaný”.
 6. Předmětem VOP není úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem služby a držitelem platební karty. Registrací nevzniká právní vztah mezi Provozovatelem a Registrovaným z titulu objednání anebo zaplacení za Služby poskytované Poskytovateli služby. Provozovatel neodpovídá za poskytnutí Služby. Registrovaný neuzavírá Registrací smlouvu o poskytnutí Služby. Právní vztah mezi Registrovaným a Poskytovateli služby se řídí příslušným ujednáním mezi Registrovaným a Poskytovateli služby, obchodními podmínkami Poskytovatele služby a právními předpisy.

Článek II.

Registrace

 1. Registrovaný se registruje prostřednictvím elektronického formuláře uvedeného na internetové stránce Provozovatele clickpark.cz nebo clickpark.sk nebo v aplikaci ClickPark. Registrovaný vyslovuje Registrací souhlas s VOP.
 2. Pro vytvoření účtu Registrovaný poskytuje Provozovateli a Poskytovateli služeb následující údaje:
  1. jméno a příjmení;
  2. bydliště;
  3. datum narození;
  4. číslo mobilního telefonu;
  5. číslo platební karty;
  6. a další.
 3. Provedením Registrace souhlasí Registrovaný, že platby za Služby přes aplikaci ClickPark budou inicializovány Provozovatelem.
 4. Registrovat se může pouze ten, kdo dosáhl věku nejméně 18 let nebo má plnou způsobilost k právním úkonům.
 5. Účelem poskytnutí výše uvedených informací je především zprostředkování úhrady ceny Služeb.
 6. Pro autorizaci platební karty Registrovaný souhlasí, že mu bude stržena částka ve výši 1 ,- Kč nebo 0,2 EUR nebo její ekvivalent. Tato částka bude následně Registrovanému vrácena.
 7. Po autorizaci platební karty Provozovatel platební kartu zaregistruje a Registrovaný je po té oprávněn platit za Služby aplikací ClickPark. Registrovaný platbou prostřednictvím aplikace ClickPark dává Provozovateli příkaz, aby zaúčtoval platbu ve prospěch příslušného Poskytovatele služby.
 8. Provozovatel není povinen provést registraci platební karty.
 9. Provozovatel neodpovídá za kompatibilitu platební karty Registrovaného a aplikace ClickPark.
 10. Registrovaný, je oprávněn kdykoli Registraci vypovědět s výpovědní dobou 30 dnů, který plyne od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Registrovaný je povinen při výpovědi Registrace Provozovatele prokazatelně informovat písemně doporučenou poštovní zásilkou s doručenkou na adresu sídla Provozovatele.
 11. Registrovaný je spotřebitel, pokud je fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
 12. Dozorem ohledně ochrany práv spotřebitele je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.

Článek III.

Registrovaný

 1. Registrovaný bude své uživatelské jméno a heslo pro přístup k účtu udržovat trvale zabezpečené a utajené. Pokud Provozovatel neposkytne písemné povolení, může každý vlastnit pouze jeden účet.
 2. Přístupem ke službám Provozovatele a aplikaci ClickPark a jejich používáním vyjadřuje Registrovaný souhlas s VOP.
 3. Registrovaný souhlasí, že bude v rámci užívání aplikace ClickPark udržovat přesné, úplné a aktuální poskytnuté informace. V opačném případě je Provozovatel oprávněn omezit nebo zrušit přístup k aplikaci ClickPark.
 4. Používání aplikace ClickPark není povoleno osobám mladšími 18 let. Registrovaný nesmí jiným subjektům poskytnout oprávnění používat svůj účet. Svůj účet nemůže Registrovaný předat ani jinak převést na žádnou jinou osobu ani subjekt.
 5. Registrovaný odpovídá za získání přístupu k datové síti potřebné k použití aplikace ClickPark.
 6. Pokud Registrovaný používá aplikaci ClickPark na zařízení připojeném k bezdrátové síti, je si vědom, že se na něj mohou vztahovat poplatky za použití mobilní datové sítě a odesílání textových zpráv, jejichž uhrazení je jeho odpovědností.
 7. Registrovaný odpovídá za pořízení a aktualizaci kompatibilního hardwaru, resp. zařízení, která jsou nezbytná pro funkčnost aplikace ClickPark a za jejich řádnou funkčnost.
 8. Registrovaný bere na vědomí, že využívání Služeb může mít za následek povinnost uhradit příslušné poplatky. Úhrada poplatků provedená aplikací ClickPark bude považována za stejnou jako platba provedená přímo danému Poskytovateli služeb. Poplatky budou zahrnovat příslušné daně podle zákona. Poplatky vámi zaplacené jsou konečné a nevratné, pokud Provozovatel nestanoví jinak.
 9. Všechny poplatky jsou splatné okamžitě a příslušná platba bude zprostředkována Provozovatelem, a to způsobem platby určeným v účtu Registrovaného.

Článek IV.

Osobní údaje

 1. Registrovaný uděluje Registrací Provozovatelovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") svůj souhlas s poskytnutím, shromažďováním a zpracováváním všech svých osobních údajů poskytnutých při Registraci i následně zadaných do aplikace ClickPark (dále jen "Osobní údaje"), jakož i se zpracováváním jiných jím poskytnutých údajů nemajících charakter osobních údajů, a to pro účely provedení Registrace, registrace platební karty, realizace plateb za Služby, jakož i pro účely kontaktování a zasílání informací, a to i elektronickými prostředky (např. e-mailem, SMS, telemarketing).
  Tento souhlas se zpracováním Osobních údajů pro účely uvedené v předchozí větě uděluje Registrovaný Provozovatelovi do odvolání tohoto souhlasu.
  Registrovaný má právo souhlas kdykoliv odvolat, a to zasláním písemného oznámení o odvolání tohoto souhlasu na adresu sídla Provozovatele.
 2. Provozovatel je oprávněn poskytnout Osobní údaje zpracovateli pojistných nároků, resp. pojišťovně všechny potřebné informace v případě stížnosti, sporu nebo konfliktu, pokud jsou takové informace nebo údaje nezbytné k vyřešení dané stížnosti, sporu nebo konfliktu.
 3. Registrovaný prohlašuje, že je oprávněným držitelem registrované platební karty, resp. osobou oprávněnou k provedení Registrace a že údaje uvedené při Registraci jsou pravdivé. V případě, že by Provozovatel zpracovával nesprávné osobní údaje, nebo pokud by měl Registrovaný jiné pochybnosti týkající se porušení zákona o ochraně osobních údajů v souvislosti se zpracováním Osobních údajů, je oprávněn požádat Provozovatele o vysvětlení a požadovat, aby Provozovatele odstranil závadný stav, zejména je oprávněn žádat blokování nesprávných nebo neúplných Osobních údajů, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 4. V případě, že má kdokoli podezření, že je neoprávněně nakládáno s jeho osobními údaji, může se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 5. Registrovaný dává souhlas, aby e-mailová adresa poskytnutá Provozovateli, mohla být využita pro účely přímého marketingu, tj. na zasílání obchodních sdělení Provozovatele a jeho obchodních partnerů. V případě, že si Registrovaný tato sdělení nepřeje dostávat, je oprávněn kdykoliv odmítnout zasílání těchto sdělení zasláním e-mailu obsahujícího nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na adresu gdpr@clickpark.cz

Článek V.

Licenční smlouva a další plnění

 1. Veškeré služby poskytované Provozovatelem dle VOP a v souvislosti s aplikací ClickPark jsou poskytovány tak, jak jsou se všemi chybami, a jen pokud jsou k dispozici.
 2. Za předpokladu, že bude Registrovaný dodržovat VOP, mu Provozovatel uděluje omezenou, nevýhradní licenci (dále jen “Licence”) bez možnosti dalšího sublicencování na následující činnosti: přístup k aplikaci ClickPark, její používání v osobním zařízení Registrovaného výhradně v souvislosti s používáním služeb Provozovatele a Služeb; přístup k jakémukoliv obsahu, informacím a souvisejícím materiálům, které mohou být poskytovány v rámci služeb Provozovatele a Služeb. Jakákoliv práva, která zde nejsou výslovně udělena, si vyhrazuje Provozovatel.
 3. Licence opravňuje k používání aplikace ClickPark výhradně pro osobní nekomerční použití.
 4. Registrovaný nesmí u aplikace ClickPark odstraňovat jakékoliv informace o autorských právech, ochranných známkách nebo duševním vlastnictví Provozovatele; aplikaci ClickPark rozmnožovat, upravovat, šířit, licencovat, pronajímat, prodávat, znovu prodávat, převádět, veřejně vystavovat, veřejně prezentovat, přenášet, streamovat, vysílat či využívat jinými způsoby, než jsou výslovně povoleny Provozovatelem, nebo z ní vytvářet odvozená díla; aplikaci ClickPark dekompilovat, zpětně analyzovat nebo rozkládat; pokoušet se o získání neoprávněného přístupu ke službám Provozovatele anebo ke Službám a souvisejícím systémům nebo sítím nebo o poškození jakéhokoliv aspektu těchto služeb a souvisejících systémů nebo sítí.
 5. Provozovatel je oprávněn Licenci kdykoli vypovědět a zamezit Registrovanému přístup do aplikace ClickPark, např. v případě závažného porušení VOP ze strany Registrovaného
 6. Provozovatel je oprávněn kdykoli ukončit provoz aplikace ClickPark.
 7. Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit provoz aplikace ClickPark např. z důvodu údržby systému, opravy systému, či technických zařízení zajišťujících její provoz.

Článek VI.

Odpovědnost

 1. Registrovaný souhlasí s tím, že veškeré riziko vyplývající z využívání aplikace ClickPark a Služeb je výhradně jeho odpovědností do maximální možné míry povolené příslušnými právními předpisy.
 2. Provozovatel se zříká všech prohlášení a záruk, ať už výslovných, nepřímých či zákonných, které nejsou výslovně uvedeny v VOP. Provozovatel nečiní a neposkytuje žádná prohlášení, záruky nebo závazky týkající se spolehlivosti, včasnosti, kvality, funkčnosti, vhodnosti či dostupnosti svých služeb nebo jakýchkoli služeb vyžádaných prostřednictvím aplikace ClickPark, ani záruky, že dané služby budou poskytovány nepřetržité, či bezchybné. Provozovatel negarantuje ani kvalitu, vhodnost, bezpečnost či dostupnost Služeb.
 3. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli újmu, ani škodu, včetně ušlého zisku, ztráty dat, osobní újmy, či škody na majetku v souvislosti s využitím aplikace ClickPark anebo Služeb. Provozovatel neručí za zpoždění, či neprovedení plnění z důvodu, který není pod jeho přiměřenou kontrolou.
 4. Služby aplikace ClickPark mohou být postiženy poruchami a zpožděním, které jsou přirozeným důsledkem používání internetu a elektronické komunikace.
 5. Provozovatel neodpovídá za žádné náklady vzniklé držiteli platební karty v souvislosti s využíváním funkcionalit aplikace ClickPark.
 6. Provozovatel odpovídá za provoz aplikace ClickPark jen po rozhraní svých zařízení, kterými jsou obvykle bezdrátový přístupový bod nebo jiné zařízení, ke kterým se Registrovaný připojuje.
 7. Registrovaný, který se domnívá, že Provozovatel porušil jeho práva nebo žádá o nápravu jakýchkoli případných pochybení Provozovatele,, má právo obrátit se na Provozovatele e-mailem gdpr@clickpark.cz nebo písemně na adresu sídla Provozovatele. Pokud Provozovatel odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího doručení, má takový Registrovaný, který je spotřebitel, právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu u subjektu alternativního řešení sporů podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kterým je pro spory týkající se finančního plnění příslušný finanční arbitr – s rozšířenou pravomocí a všechny další oblasti spadají pod kompetenci České obchodní inspekce (ČOI) nebo jiného pověřeného subjektu.

Článek VII.

Pravidla používání Cookies

 1. Tyto pravidla používání Cookies se vztahují na webové stránky www.clickpark.cz a na aplikaci ClickPark provozované Provozovatelem.
 2. Při návštěvě webových stránek a používání aplikace ClickPark, se některé informace mohou ukládat v softwaru Registrovaného ve formě "cookie". Cookies představují data, typicky malé textové soubory, které webové stránky ukládají do přístroje Registrovaného a uchovávají některé informace a nastavení, které používá k prohlížení stránek.
 3. Cookies umožňují webovým stránkám fungovat způsobem, jak je Registrovaný zvyklí je používat. Cookies například umožňují přizpůsobit webové stránky tak, aby lépe odpovídaly zájmům Registrovaného a jeho preferencím, nebo uložit jeho heslo, takže jej nemusí znovu zadávat pokaždé při návštěvě webové stránky nebo aplikace ClickPark.
 4. Registrovaný souhlasí se shromažďováním údajů i Osobních údajů prostřednictvím cookies.
 5. Nesouhlasí-li Registrovaný s používáním cookies, je třeba si nastavit internetový prohlížeč a aplikaci ClickPark, resp. své jiné zařízení tak, pokud to umožňují, aby všechny cookies z jeho přístroje vymazaly, zablokovaly nebo jej před uložením cookies varovaly.
 6. Registrovaný bere na vědomí, že některé funkce webových stránek Provozovatele a aplikace ClickPark nemusí bez použití cookies fungovat správně nebo vůbec.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. VOP, jakož i práva a povinnosti z Licence anebo vzniklá z užití aplikace ClickPark se řídí právním řádem České republiky.
 2. VOP jsou závazné ode dne jejich zveřejnění na internetové stránce Provozovatele clickpark.cz nebo clickpark.sk. Vůči Registrovanému jsou VOP účinné také ode dne provedené Registrace.
 3. Provozovatel je oprávněn VOP kdykoliv jednostranně změnit a to zveřejněním nových VOP na webové stránce Provozovatele, s čímž Registrovaný souhlasí. Přístupem ke službám Provozovatele a používáním aplikace ClickPark po publikování změn se vyjadřuje souhlas se změněnými VOP.
 4. Registrovaný souhlasí, aby Provozovatel postoupil nebo převedl svá práva a povinnosti z VOP, jakož i z Licence anebo užití aplikace ClickPark zcela nebo zčásti třetí straně.

V Praze, dne 16.11.2018, aktualizováno dne 20.8.2020

Zpět