Všeobecné obchodné podmienky a licenčná zmluva - ClickPark
(ďalej len "VOP")

TIETO VOP SI POZORNE PREČÍTAJTE EŠTE PREDTÝM, AKO ZAČNETE APLIKÁCIU CLICKPARK POUŽÍVAŤ ALEBO K NEJ ZÍSKATE PRÍSTUP. KTO S VOP NESÚHLASÍ, NESMIE APLIKÁCIU CLICKPARK POUŽÍVAŤ A NESMIE K NEJ MAŤ PRÍSTUP.

Článok I.
Úvodné ustanovenia

 1. VOP upravuje právne vzťahy medzi spoločnosťou City Parking Group s.r.o. so sídlom Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 28968506, DIČ: CZ28968506, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 156630 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ") a tým, kto použije aplikáciu ClickPark na stránke www.clickpark.cz alebo www.clickpark.sk alebo prostredníctvom aplikácie ClickPark.
 2. Aplikácia ClickPark umožňuje robiť) platby za niektoré služby ponúkané niektorými partnermi Prevádzkovateľa, ktorými sú predovšetkým krátkodobé poskytnutie parkovacieho miesta na parkovanie (ďalej len „Služby").
 3. Pre účely VOP sa za obchodného partnera Prevádzkovateľa považuje každý subjekt, za ktorého Služby je možné zaplatiť cez) aplikáciu ClickPark (ďalej len „Poskytovateľ služby").
 4. Každý, kto má záujem využiť platby pomocou aplikácie ClickPark, je povinný sa registrovať na stránke www.clickpark.cz alebo www.clickpark.sk alebo prostredníctvom aplikácie ClickPark a vytvoriť si tam svoj účet.
 5. Ten, kto riadne vykoná registráciu a vytvorí si tak svoj účet (ďalej len „Registrácia") je ďalej označovaný ako „Registrovaný“.
 6. Predmetom VOP nie je úprava právnych vzťahov medzi Poskytovateľom služby a držiteľom platobnej karty. Registráciou nevzniká právny vzťah medzi Prevádzkovateľom a Registrovaným z titulu objednania alebo zaplatenia za Služby poskytované Poskytovateľmi služby. Prevádzkovateľ nezodpovedá za poskytnutie Služby. Registrovaný neuzatvára Registráciou zmluvu o poskytnutí Služby. Právny vzťah medzi Registrovaným a Poskytovateľom služby sa riadi príslušným dojednaním medzi Registrovaným a Poskytovateľom služby, obchodnými podmienkami Poskytovateľa služby a právnymi predpismi.

Článok II.
Registrácia

 1. Registrovaný sa registruje prostredníctvom elektronického formulára uvedeného na internetovej stránke Prevádzkovateľa) www.clickpark.cz alebo www.clickpark.sk alebo v aplikácii ClickPark. Registrovaný vyslovuje Registráciou súhlas s VOP.
 2. Pre vytvorenie účtu Registrovaný poskytuje Prevádzkovateľovi a Poskytovateľovi služieb nasledujúce údaje:
  1. meno a priezvisko;
  2. bydlisko;
  3. dátum narodenia;
  4. číslo mobilného telefónu;
  5. číslo platobnej karty;
  6. a ďalšie
 3. Vykonaním Registrácie súhlasí Registrovaný, že platby za Služby cez aplikáciu ClickPark budú inicializované Prevádzkovateľom.
 4. Registrovať sa môže len ten, kto dovŕšil vek najmenej 18 rokov alebo má plnú spôsobilosť k právnym úkonom.
 5. Účelom poskytnutia hore) uvedených informácií je hlavne sprostredkovanie úhrady ceny Služieb.
 6. Pre autorizáciu platobnej karty Registrovaný súhlasí, že mu bude strhnutá čiastka vo výške 1 ,- Kč alebo 0,2 EUR alebo ich ekvivalent. Táto čiastka bude následne Registrovanému vrátená.
 7. Po autorizácii platobnej) karty Prevádzkovateľ platobnú kartu zaregistruje a Registrovaný je po tomto oprávnený platiť za Služby aplikáciou ClickPark. Registrovaný platbou prostredníctvom aplikácie ClickPark dáva Prevádzkovateľovi príkaz, aby zaúčtoval platbu v prospech príslušného Poskytovateľa služby.
 8. Prevádzkovateľ nie je povinný vykonať registráciu platobnej karty.
 9. Prevádzkovateľ nezodpovedá za kompatibilitu pla(obnej)tobnej karty Registrovaného a aplikácie ClickPark.
 10. Registrovaný, je oprávnený kedykoľvek Registráciu zrušiť s výpovednou dobou 30 dní, ktorá plynie od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Registrovaný je povinný pri výpovedi Registrácie Prevádzkovateľa preukázateľne informovať písomne doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou na adresu sídla Prevádzkovateľa.
 11. Registrovaný je spotrebiteľ, ak je fyzickou osobou, ktorá pri uzavieraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 12. Dozorom ohľadom ochrany práv spotrebiteľa je Česká obchodná inšpekcia, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.

Článok III.
Registrovaný

 1. Registrovaný bude svoje užívateľské meno a heslo pre prístup k účtu udržovať trvale zabezpečené a utajené. Pokiaľ Prevádzkovateľ neposkytne písomné povolenie, môže každý vlastniť len jeden účet.
 2. Prístupom k službám Prevádzkovateľa a aplikácii ClickPark a ich používaním vyjadruje Registrovaný súhlas s VOP.
 3. Registrovaný súhlasí, že bude v rámci užívania aplikácie ClickPark udržovať presné, úplné a aktuálne poskytnuté informácie. V opačnom prípade je Prevádzkovateľ oprávnený obmedziť alebo zrušiť prístup k aplikácii ClickPark.
 4. Používanie aplikácie ClickPark nie je povolené osobám mladším ako 18 rokov. Registrovaný nesmie iným subjektom poskytnúť oprávnenie používať svoj účet. Svoj účet nemôže Registrovaný odovzdať ani inak previesť na žiadnu inú osobu ani subjekt.
 5. Registrovaný zodpovedá za získanie prístupu k dátovej sieti potrebné k použitiu aplikácie ClickPark.
 6. Ak Registrovaný používa aplikáciu ClickPark na zariadení pripojenom k bezdrôtovej sieti, je si vedomý, že sa na neho môžu vzťahovať poplatky za použitie) mobilnej dátovej siete a odosielanie textových správ, ktorých uhradenie je jeho zodpovednosťou.
 7. Registrovaný zodpovedá za obstaranie a aktualizáciu kompatibilného hardwaru, resp. zariadenia, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť aplikácie ClickPark a za ich riadnu funkčnosť.
 8. Registrovaný berie na vedomie, že využívanie Služieb môže mať za následok povinnosť uhradiť príslušné poplatky. Úhrada poplatkov vykonaná aplikáciou ClickPark bude považovaná za rovnakú ako platba vykonaná priamo danému Poskytovateľovi Služieb. Poplatky budú zahrnovať príslušné dane podľa zákona. Vami zaplatené poplatky sú konečné a nevratné, pokiaľ Prevádzkovateľ nestanoví inak.
 9. Všetky poplatky sú splatné okamžite a príslušná platba bude sprostredkovaná Prevádzkovateľom, a to spôsobom platby určeným v účte Registrovaného.

Článok IV.
Osobné údaje

 1. Registrovaný udeľuje Registráciou Prevádzkovateľovi v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údaovjov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov") svoj súhlas s poskytnutím, zhromažďovaním a spracovávaním všetkých svojich osobných údajov poskytnutých pri Registrácii i následne zadaných do aplikácie ClickPark (ďalej jen „Osobné údaje“), ako aj so spracováváním iných ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobných údajov, a to pre účely vykonania Registrácie, registrácie platobnej karty, realizácie platieb za Služby, ako aj pre účely kontaktovania a zasielania informácií, a to i elektronickými prostriedkami (napr. e-mailom, SMS, telemarketing). Tento súhlas so spracovaním Osobných údajov pre účely uvedené v predchádzajúcej vete udeľuje Registrovaný Prevádzkovateľovi do odvolania tohto súhlasu. Registrovaný má právo súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním písomného oznámenia o odvolaní tohto súhlasu na adresu sídla Prevádzkovateľa.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť Osobné údaje spracovateľovi poistných nárokov, resp. poisťovni. Všetky potř(rebné informácie v prípade sťažností, sporu alebo konfliktu, pokiaľ sú takéto informácie alebo údaje nevyhnutné k vyriešeniu danej sťažnosti, sporu alebo konfliktu.
 3. Registrovaný prehlasuje, že je oprávneným držiteľom registrovanej platobnej karty, resp. osobou oprávnenou k vykonaniu Registrácie a že údaje uvedené pri Registrácii sú pravdivé. V prípade, že by Prevádzkovateľ spracovával nesprávne osobné údaje, alebo by mal Registrovaný iné pochybnosti týkajúce sa porušenia zákona o ochrane Osobných údajov v súvislosti so spracovaním Osobných údajov, je oprávnený požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie a požadovať, aby Prevádzkovateľ odstránil chybný stav, je oprávnený žiadať blokovanie nesprávnych alebo neúplných Osobných údajov, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu Osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane Osobných údajov.
 4. V prípade, že má ktokoľvek podozrenie, že je neoprávnene nakladané s jeho osobnými údajmi, môže so obrátiť na Úrad pre ochranu Osobných údajov.
 5. Registrovaný dáva súhlas, aby e-mailová adresa poskytnutá Prevádzkovateľovi, mohla byť využitá na účely priameho) marketingu, t.j. na posielanie obchodných oznámení Prevádzkovateľa a jeho obchodných partnerov. V prípade, že si Registrovaný tieto oznámenia nepraje dostávať, je oprávnený kedykoľvek odmietnuť zasielanie týchto oznámení zaslaním e-mailu obsahujúceho nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení na adresu info@clickpark.cz

Článok V.
Licenčná zmluva a ďalšie plnenia

 1. Všetky služby poskytované Prevádzkovateľom podľa VOP a v súvislosti s aplikáciou ClickPark sú poskytované tak, ako sú so všetkými chybami, a len pokiaľ sú k dispozícii.
 2. Za predpokladu, že bude Registrovaný dodržovať VOP, mu Prevádzkovateľ udeľuje obmedzenú, nevýhradnú licenciu (ďalej len „Licenciu“) bez možnosti ďalšieho sublicencovania na nasledujúce činnosti: prístup k aplikácii ClickPark, jej používanie v osobnom zariadení Registrovaného výhradne v súvislosti s používáním Služieb Prevádzkovateľa a Služieb; prístup k akémukoľvek obsahu, informáciám a súvisiacim materiálom, ktoré môžu byť poskytované v rámci Služieb Prevádzkovateľa a Služieb. Akékoľvek práva, ktoré tu nie súp vyslovene udelené si vyhradzuje Prevádzkovateľ.
 3. Licencia oprávňuje k používaniu aplikácie ClickPark výhradne pre osobné nekomerčné použitie.
 4. Registrovaný nesmie pri aplikácii ClickPark odstraňovať akékoľvek informácie o autorských právach, ochranných známkach alebo duševnom vlastníctve Prevádzkovateľa; aplikáciu ClickPark rozmnožovať, upravovať, šíriť, licencovať, prenajímať, predávať, znovu predávať, prevádzať, verejne vystavovať, verejne prezentovať, prenášať, streamovať, vysielať či využívať inými spôsobmi), ako sú vyslovene povolené Prevádzkovateľom, alebo z nej vytvárať odvodené diela; aplikáciu ClickPark dekompilovať, spätne analyzovať alebo rozkladať; pokúšať sa o získanie neoprávneného prístupu k službám Prevádzkovateľa alebo k Službám a súvisiacim systémom alebo sieťam alebo o poškodenie akéhokoľvek aspektu týchto Služieb a súvisiacich systémov alebo sietí.
 5. Prevádzkovateľ je oprávnený Licenciu kedykoľvek vypovedať a zamedziť Registrovanému prístup do aplikácie ClickPark, napr. v prípade závažného porušenia VOP zo strany Registrovaného.
 6. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť prevádzkovanie aplikácie ClickPark.
 7. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek prerušiť prevádzkovanie aplikácie ClickPark napr. z dôvodu údržby systému, opravy systému, či technických zariadení zabezpečujúcich jeho prevádzku).

Článok VI.
Zodpovednosť

 1. Registrovaný súhlasí s tým, že Všetky riziká vyplývajúce z využívania aplikácie ClickPark a Služieb sú výhradne jeho zodpovednosťou do maximálnej možnej miery povolené príslušnými právnymi predpismi.
 2. Prevádzkovateľ sa zrieka všetkých prehlásení a záruk, či už výslovných, nepriamych či zákonných, ktoré nie sú výslovne uvedené vo VOP. Prevádzkovateľ nečiní a neposkytuje žiadne prehlásenia, záruky alebo záväzky týkajúce sa spoľahlivosti, včasnosti, kvality, funkčnosti, vhodnosti či dostupnosti svojich Služieb alebo akýchkoľvek služieb vyžiadaných prostredníctvom aplikácie ClickPark, ani záruky, že dané služby budú poskytované nepretržite, či bezchybné. Prevádzkovateľ negarantuje ani kvalitu, vhodnosť, bezpečnosť či dostupnosť Služieb.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek ujmu, ani škodu, vrátane ušlého zisku, straty údajov, osobnej ujmy, či škody na majetku v súvislosti s využitím aplikácie ClickPark a/alebo Služieb. Prevádzkovateľ neručí za omeškanie, či nevykonanie plnenia z dôvodu, ktorý nie je pod jeho primeranou kontrolou.
 4. Služby aplikácie ClickPark môžu byť postihnuté poruchami a omeškaním, ktoré sú prirodzeným dôsledkom používania internetu a elektronickej komunikácie.
 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne náklady vzniknuté držiteľovi platobnej karty v súvislosti s využívaním funkcionalít aplikácie ClickPark.
 6. Prevádzkovateľ zodpovedá za prevádzkovanie aplikácie ClickPark len po rozhranie svojich zariadení, ktorými sú obvykle bezdrôtový prístupový bod alebo iné zariadenia, ku ktorým sa Registrovaný pripojuje.
 7. Registrovaný, ktorý so domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva alebo žiada o nápravu akýchkoľvek prípadných pochybení Prevádzkovateľa, má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa e-mailom na info@clickpark.cz alebo písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa. Pokiaľ Prevádzkovateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo neodpovie do 30 dní od jej doručenia, má takýto Registrovaný, ktorý je spotrebiteľ, právo podať návrh na zahájenie alternatívneho riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, ktorým je pre spory týkajúce sa finančného plnenia príslušný finančný arbiter – s rozšírenou právomocou a všetky ďalšie oblasti spadajú pod kompetenciu Českej obchodnej inšpekcie (ČOI) alebo iného povereného subjektu.

Článok VII.
Pravidlá používania Cookies

 1. Tieto pravidlá používania Cookies sa vzťahujú na webové stránky www.clickpark.cz a na aplikáciu ClickPark prevádzkovanú Prevádzkovateľom.
 2. Pri návšteve webových stránok a používaní aplikácie ClickPark, sa niektoré informácie môžu ukladať v software Registrovaného vo forme "cookie". Cookies predstavujú údaje, typicky malé textové súbory, ktoré webové stránky ukladajú do prístroja Registrovaného a uchovávajú niektoré informácie a nastaveniach, ktoré používa k prehliadaniu stránok.
 3. Cookies umožňujú webovým stránkam fungovať spôsobom, ako je Registrovaný zvyknutý ich používať. Cookies napríklad umožňujú prispôsobiť webové stránky tak, aby lepšie zodpovedali záujmom Registrovaného a jeho preferenciám, alebo uložiť jeho heslo, takže ho nemusí znovu zadávať zakaždým pri návšteve webovej stránky alebo aplikácie ClickPark.
 4. Registrovaný súhlasí so zhromažďovaním údajov i Osobných údajov prostredníctvom cookies.
 5. Ak nesúhlasí Registrovaný s používaním cookies, je treba si nastaviť internetový prehliadač a aplikáciu ClickPark, resp. svoje iné zariadenia tak, ak to umožňujú, aby sa všetky cookies z jeho prístroja vymazali, zablokovali alebo ho pred uložením cookies varovali.
 6. Registrovaný berie na vedomie, že niektoré funkcie webových stránok Prevádzkovateľa a aplikácie ClickPark nemusia bez použitia cookies fungovať správne alebo vôbec.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

 1. VOP, ako aj práva a povinnosti z Licencie a/alebo vzniknuté z použitia aplikácie ClickPark sa riadia právnym poriadkom Českej republiky.
 2. VOP sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Prevádzkovateľa www.clickpark.cz alebo www.clickpark.sk. Voči Registrovanému sú VOP účinné tiež odo dňa vykonanej Registrácie.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený VOP kedykoľvek jednostranne zmeniť a to zverejnením nových VOP na webovej stránke Prevádzkovateľa, s čím Registrovaný súhlasí. Prístupom k službám Prevádzkovateľa a používaním aplikácie ClickPark po publikovaní zmien sa vyjadruje súhlas so zmenenými VOP.
 4. .
 5. Registrovaný súuhlasí, aby Prevádzkovateľ postúpil alebo previedol svoje práva a povinnosti z VOP, ako aj z Licenciu alebo užitia aplikácie ClickPark úplne alebo sčasti tretej strane.


V Prahe, dňa 4.5.2017